Akman Hukuk Bürosu - Av. Harun Akman - Balıkesir

Aile Hukuku

Akman Hukuk Bürosu

Aile Hukuku Nedir?

İnsanlık tarihinin en eski ve saygın kurumu olan ailenin bağrında taşıdığı yüksek değerler dolayısıyla her toplumda hukukun himayesi altına alındığını görürüz.

Bir yanda sevgi, saygı ve sorumluluk gibi bireysel ve toplumsal değerlerin yoğun biçimde yaşandığı, diğer yanda insanoğlunun gelişip yetişmesindeki öncü kurum olması, ailenin sağlıklı bir hukuki alt yapıya sahip olması gereğinin tartışılmaz nedenidir. İşte bu hukuki altyapının sağlanması ancak “aile hukuku” kuralları ile mümkündür.

Türk Hukuk Sistemi de ailenin bu özelliğine özen gösteren bir anlayış içindedir. Önce Kanun Koyucu “toplumun temeli” konumundaki aileyi ve aileyi oluşturan bireyleri zamanın ve olayların akışı içinde karşılaşabilecekleri tehlikelerden korumak maksadı ile yasal bir çerçevede çizer.

Yargılamalar gerek eşleri gerek çocukları korumak, gerekse aileyi yaşatmak amacını güden uzmanlık mahkemelerinde yapılır.

Yargıç, takdiri delilleri de göz önünde tutmak suretiyle kanun, hukuk, vicdan üçgeninde karar verir.

Yüce Yargıtay bir yandan ülkedeki uygulama birliğini sağlar. Bir yandan da sosyal ve ekonomik değişim ve gelişmeleri dikkate alarak yeni içtihatlar üretir.